Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc Môi Trường
Thứ 6 | 01/03/2019 - Lượt xem: 439
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Số: 24/2017/TT-BTNMT 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chi tiết download tại đây.
Bộ TN-MT: Dự kiến chi 2,806 tỷ đồng xây dựng 08 QCVN năm 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/8/2019.
Quyết định 2212/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3370/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.
youtube
Facebook
Twitter