Quyết định 3854/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019
Thứ 4 | 04/09/2019 - Lượt xem: 265

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực dược liệu bị bãi bỏ

Ngày 28/8/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3854/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019.

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cụ thể: Cấp Phiếu tiếp nhận bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO; Cấp Phiếu tiếp nhận bản công bố lại/công bố bổ sung dược liệu sản xuất theo GACP-WHO; Chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực GACP-WHO.

Ngoài ra, Quyết định cũng công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực dược do Bộ Y tế ban hành, cụ thể: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP); Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP); Cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3854/QĐ-BYT tại đây
pdfQuyết định 3854/QĐ-BYT PDF (Bản có dấu đỏ)

Bộ TN-MT: Dự kiến chi 2,806 tỷ đồng xây dựng 08 QCVN năm 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/8/2019.
Quyết định 2212/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3370/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.
youtube
Facebook
Twitter