Quyết định 2212/QĐ-BTNMT 2019 bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn giai đoạn 2019-2020
Thứ 4 | 04/09/2019 - Lượt xem: 279

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2019, bổ sung 08 QCVN vào Kế hoạch xây dựng quy chuẩn mới của Bộ TN-MT

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 2212/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3370/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, bổ sung vào Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020: 08 QCVN năm 2019 và 03 QCVN năm 2020 thuộc lĩnh vực Môi trường. Cụ thể:

Năm 2019, xây dựng mới 08 QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Năm 2020, xây dựng mới 03 QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải rắn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp khác; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2212/QĐ-BTNMT tại đây

TẢI VĂN BẢN
pdfQuyết định 2212/QĐ-BTNMT PDF (Bản có dấu đỏ)
Bộ TN-MT: Dự kiến chi 2,806 tỷ đồng xây dựng 08 QCVN năm 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/8/2019.
youtube
Facebook
Twitter