Quyết định 2211/QĐ-BTNMT 2019 kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Thứ 4 | 04/09/2019 - Lượt xem: 260

Bộ TN-MT: Dự kiến chi 2,806 tỷ đồng xây dựng 08 QCVN năm 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/8/2019.

Theo đó, dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm: Nhóm 1 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh; Nhóm 2 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp và Nhóm 3 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác.

Dự kiến kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng 08 QCVN năm 2019 là 2.806 triệu đồng. Trong đó: Soạn thảo 08 QCVN là 995 triệu đồng; Kinh phí đoàn vào của chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng QCVN môi trường (21 ngày x 3 người) là 482 triệu đồng; Khảo sát học tập kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường tại Hàn Quốc (8 người – 7 ngày) là 355 triệu đồng;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2211/QĐ-BTNMT tại đây
pdfQuyết định 2211/QĐ-BTNMT PDF (Bản có dấu đỏ)

Quyết định 2212/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3370/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.
youtube
Facebook
Twitter