Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)
Model: Biometra TAdvanced
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR
Model: Biometra TOne 96/96G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt - PCR
Model: Biometra TRIO
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR
Model: qTower3/qTower3 G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt Định Lượng - Realtime PCR (AJ qTower3 84/qTower3 84G)
Model: qTower3 84/qTower3 84G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức 
 
youtube
Facebook
Twitter