Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS

Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS

Bộ CDS-7000E là bộ sục khí và bẫy các chất hữu cơ bay hơi được biết tiếng từ hàng thập kỷ qua, khi kết hợp với hệ thống đưa mẫu tự động thế hệ mới 7350 và 7450, hệ thống P & T thu được kết quả cao nhất cho việc phân giải phổ và hiệu suất phân tích. Khi trang bị thêm bộ giải hấp nhiệt 7550, thì hệ thống này có thể làm được cả 2 phương pháp EPA 8260 (đất + nước) và phương pháp TO-17 (khí) trên cùng một máy.

youtube
Facebook
Twitter